Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľností

 

 

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN o dani z nehnuteľnosti. Ak daňovník spĺňa podmienky oslobodenia od dane z nehnuteľností, je povinný si ich uplatniť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Obec Hontianske Tesáre) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. ( predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod. )

Potrebné doklady:

  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO
  • Daň z pozemkov:
  1. doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)
  • Daň zo stavieb:
  1. doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)
  • Daň z bytov:
  1. doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)
  • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti
  • Občiansky preukazPoplatok:

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane na príslušný rok je v dvoch rovnakých splátkach, do 31.05. a do 30.08. bežného zdaňovacieho obdobia

V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel

Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

 

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

POPIS

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN obce Hontianske Tesáre  č. 1/2011 o dani z nehnuteľností


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka