Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby

Voľby do Európskeho parlmentu 2019

Informácia pre voliča_T3_SK.docx(28.1 kB)Informácia pre voliča
Nová položka Microsoft Word Document.docx(12.1 kB)Delegovanie do OVK
Položky 1-5 z 6

Oznam

O Z N Á M E N I E

 

oznamujeme všetkým politickým stranám , politickým hnutiam a petičným výborom, že delegačné listiny na členov a náhradníkov do okrskových  volebných komisii pre voľby prezidenta SR môžu doručiť na adresu:

                                                       obec@honttesare.sk

alebo osobne do 11.2.2019 na adresu:

Milada Chrienová

Dvorníky 75

045/5596231

mobil 0911 222428

Ďalej oznamujeme, že na uvedenú e mailovú adresu, môžete doručovať žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

obec@honttesare.sk


 

Výsledky volieb 2018

V Ý S L E D K Y   V O L I E B            

do Obecného zastupiteľstva

 

 Obec                      

Meno a priezvisko kandidáta

Počet získaných hlasov

Politiská strana, hnutie

Hontianske Tesáre

Štefan Foltán

118

SMER - SD            

 

Peter Majdák

85

SNS

 

Pavol Fidler

62

SNS

Náhradníci

Ivana Severová Bachroňová

61

SNS      

 

Pavel Valocka

53

SMER-SD

 

Lenka Srníková

25

KSS        

 

Lýdia Bachroňová

23

SMER-SD

 

Vlastimil Fízik

13

EDS

 

Ružena Bartošová

9

EDS 

Báčovce

Elena Mihóková

41

SNS

Dvorníky

Mgr. Alžbeta Hajnalová

47

SMER-SD

 

Hana Hüvösová Ivaničová

30

SMS           

Náhradníci

Ing. Anna Melišková

30

SNS

 

Mgr. Slavomíra Chrienová

28

SNS

Šipice

Jana Šotkovská

34

SMS               

Náhradníci

Pavel Kohút

24

SNS

 

 

V Ý S L E D K Y    V O L I E B

 

starostu obce

 

Obec

Meno a priezvisko kandidáta

Počet získaných hlasov

Politická strana, hnutie, koalícia pol. strán a hnutí

Hontianske Tesáre

Katarína Babinská  

14

KSS

 

Mgr. Miroslava Bavková

112

SMER-SD

 

Dana Kohútová  

80

nezávislý kandidát

Báčovce

Katarína Babinská  

0

KSS

 

Mgr. Miroslava Bavková

3

SMER-SD

 

Dana Kohútová  

39

nezávislý kandidát

Dvorníky

Katarína Babinská  

2

KSS

 

Mgr. Miroslava Bavková

15

SMER-SD

 

Dana Kohútová  

53

nezávislý kandidát

Šipice

Katarína Babinská  

1

KSS

 

Mgr. Miroslava Bavková

10

SMER-SD

 

Dana Kohútová  

47

nezávislý kandidát

Spolu

Katarína Babinská  

17

KSS

 

Mgr. Miroslava Bavková

140

SMER-SD

 

Dana Kohútová  

219

nezávislý kandidát

 

 

Za starostu obce bola zvolená    Dana Kohútová  s počtom získaných

 

 hlasov 219.

 

  

VÝSLEDKY   VOLIEB  DO SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV            

OBCE 

H O N T I A N S K E   T E S Á R E  

 

 

 

V obci Hont.Tesáre:  

a jej časti              

Počet oprávnených     voličov          

Počet odovzdaných

hlasov  

Počet platných hlasov do OZ

Počet platných hlasov na starostu

účasť v %

Hont. Tesáre

415

209

205

206

50

Báčovce

52

42

41

42

81

Dvorníky

150

71

70

70

47

Šipice

96

59

58

58

61

Spolu

713

381

374

376

53

 

 

Celková účasť na voľbách do samosprávnych orgánov obce Hontianske Tesáre bola 53%.

 

 

 


 

Informácia

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

 


 

Oznámenie o počte obyvateľov obce

SKMBT_C22018081413210.pdf(51.9 kB)SKMBT_C22018081413210.pdf

Zapisovateľka miestnej VK

SKMBT_C22018082411540.pdf(22.1 kB)SKMBT_C22018082411540.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov OZ

zareg.kan.poslanci.pdf(72.2 kB)zareg.kan.poslanci.pdf
zareg.kan. starostu.pdf(35.6 kB)zareg.kan. starostu.pdf
webygroup
ÚvodÚvodná stránka