Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

Základné údaje: 

Názov školy: Základná škola s materskou školou
Adresa školy: 962 68 Hontianske Tesáre č. 148
Zriaďovateľ: Obec Hontianske Tesáre
Riaditeľka: Mgr. Anna Spišiaková
Telefón - riaditeľka školy: 0917 988 461
Telefón - zriaďovateľ: 045/55 960 15
E-mail - škola: zs@honttesare.sk
E-mail - zriaďovateľ: obec@honttesare.sk

IČO: 421 958 61

DIČ: 20 23 33 20 36

     Filozofia a poslanie školy:
     Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich mladých ľudí, vyzbrojiť ich mravnými postojmi, hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na úspešný život v neustále sa meniacej, kultúrne rozmanitej spoločnosti.
      Naša škola chce žiakom zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie. Včas rozpoznať, podchytiť a korigovať prípadné znevýhodnenia a špeciálne potreby žiakov (zdravotné, sociálne, učebné)  vrátane talentu a nadania.
     Rozvíjať u žiakov reč, myslenie, pamäť, predstavivosť a tvorivosť, komunikačné spôsobilosti v materinskom aj cudzom jazyku, matematickú gramotnosť, digitálnu gramotnosť, gramotnosť v oblasti prírodných vied.
     Rozvíjať u žiakov vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému prostrediu. Naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti. Naučiť žiakov byť zodpovednými za svoje zdravie a životné prostredie. Každému žiakovi dať šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a aby mohol zažiť úspech. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie, bezpečnú, podporujúcu a podnetnú klímu, klímu dôvery a otvorenej komunikácie. vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby boli schopní úspešne absolvovať ďalšie stupne vzdelávania a uplatniť sa v bežnom živote.

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Anna Spišiaková - riaditeľka školy

Mgr. Michaela Mráziková - učiteľka ZŠ

Mgr. Terézia Mojžišová - učiteľka ZŠ

Mgr. Marek Hraňo - vyučujúci katolíckeho náboženstva v ZŠ

Ľubica Hajnalová -  vychovávateľka v ŠKD

Nepedagogickí zamestnanci:

Elena Mihóková - vedúca školskej jedálne, ekonómka, hospodárka

Anna Dendišová - kuchárka

Anna Kováčová - pomocná kuchárka

Margaréta Paukovicová - upratovačka

Peter Majdák - školník

Základna škola s materskou školou v Hontianskych Tesároch je neplnoorganizovanou školous právnou subjektivitou, ktorá vznikla zlúčením samostatnej základnej a materskej školy v roku 2011. Zriaďovateľom školy je Obec Hontianske Tesáre. Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň. Základná škola je umiestnená na prízemí a materská škola na poschodí spoločnej budovy v strede obce. Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 4. ročníka, vrátane žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola má kapacitu 40 žiakov. Pri škole pracuje školský klub detí s názvom "Slniečko". Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Škola má kapacitu 40 detí. Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole s materskou školou zabezpečuje 8 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov.

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka